เกี่ยวกับเรา

ศูนย์รับฝากขายบ้านและจัดหาที่ดินเพื่อการลงทุน


บริษัท ดิเอสเตทเอเจนซี่(ประเทศไทย)จำกัด


 


บริษัท ดิเอสเตทเอเจนซี่(ประเทศไทย)จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมี คุณวณิกเกียรติ์ พุฒิธัญทิพ เป็นกรรมการผู้จัดการ ดำเนินธุรกิจรับปรึกษาและบริหารการตลาดการขายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะโครงการบ้านจัดสรร/อาคารชุด ทีดินเปล่า อาคารสำนักงาน ฯลฯ ครบวงจร ด้วยบุคลากร และทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 10 ปี ในทุกๆ ด้านโดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นผู้น้ำและมุ่งมั่นในการสร้างผลงาน ควาน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้าของบริษัทฯ โดยยึดมั่นหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ


 


ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจรับปรึกษา และบริหารการตลาดการขายอสังหาริมทรัพย์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง บุคลากร ซึ่งบริษัทได้ฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกในทุกตำแหน่งเป็นประจำเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


ลักษณะกิจการ


 


บริษัท ดิเอสเตทเอเจนซี่(ประเทศไทย)จำกัด เป็นบริษัทบริหารการตลาดการขายและรับปรึกษา ให้คำแนะนำโครงการบ้านจัดสรร/อาคารชุด ที่มีความพร้อมที่สุดบริษัทหนึ่ง ด้วยบุคลากรและทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 3 ปี ในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น


 


*การวางแบบแผนของโครงการ (Project Concept)


*การวางแผนการตลาด และการขาย (Marketing And Selling Plan)


*การกำหนดกลยุทธ์ทางการขาย (Selling Strategy)


*การส่งเสริมการขาย / การโฆษณา (Promotion / Advertising)


*การประชาสัมพันธ์โครงการ (Project Public Relation)


*การดำเนินการขายและปิดการขาย (Selling Process / Close Sales)


*การจัดหาสถาบันการเงินให้กับลูกค้าที่ซื้อบ้านและอาคารชุด (Co-Ordinate With Bank)


*การวิเคราะห์ เครดิต ลูกค้า (Credit Analysis)


*การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ (Project Financial Analysis)


 


นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร่างบุคลากรที่มีคุณภาพประสานการทำงานเป็นทีม เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิผล สูงสุดในการจัดการ พร้อมกับมุ่งมั่นในการสร้างผลงานความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจจากลูกค้าของบริษัท โดยยึดมั่นหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ


ประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้บริการ


 


• เพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาดและการขาย


• ลดความเสี่ยงแบะค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการตลาดและการขาย


• สะดวกและง่ายต่อการบริหารงานด้านการตลาดและการขาย


• คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ


• รายงานข้อมูลสถิติ จากการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์


• ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และด้านการเงินธนาคาร


• เพิ่มยอดขาย


• ลดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ


• เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย